Beleidsplan 2017-2020  van de Protestantse gemeente Oosthoek  te Hulst

 

Onderdeel Diaconie

 

 1. Inleiding

 

Als onderdeel van het totale beleidsplan van de Protestantse gemeente Oosthoek te Hulst, zal in dit stuk het beleidsplan worden weergegeven, van de diaconie binnen onze gemeente.

 

Dit plan is geldig voor een periode van 4 jaar. Na deze periode actualiseren we het plan. Dit plan dient eerst door de diaconie en daarna door de kerkenraad te worden goedgekeurd.

 

Als achtergrond bij het ontwikkelen, dan wel uitvoeren van beleid dient altijd mee te wegen dat we samen een gemeente zijn.

 

 

 1. Opdracht en Missie

 

De gemeente is geroepen in al haar geledingen gestalte te geven aan Gods Heil in deze wereld.

 

In het diaconaat, het dienstbaar zijn aan de naaste, geeft de gemeente vorm aan deze opdracht. De diaconie aanvaardt deze opdracht in algemene zin.

 

De diaconale Missie van onze gemeente is als volgt geformuleerd:

Vertrouwend op Gods zegen en in navolging van Christus, er zijn voor de mensen in nood, wereldwijd; door hen te helpen naar behoefte middels het geven van aandacht, zorg en hulp.

.

De invulling en het gestalte geven aan deze missie is weergegeven in de beleidspunten onder de volgende hoofdstukken.

 

De kerkorde over de diaken

 

Voor al het werk dat in de protestantse gemeenten gebeurt, dus ook voor diaconaal werk, zijn regels opgesteld. Die regels staan in de kerkorde van de Protestantse Kerk. Diakenen zijn volgens Artikel V in het bijzonder geroepen tot:

 

 • de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven;
 • de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld;
 • de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
 • de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard

     Trends en ontwikkelingen

Als diaconie willen we inzicht krijgen in de huidige maatschappelijke trends en ontwikkelingen, van hieruit willen we invullen waar we het hardst nodig zijn en wat we voor onze medemens  kunnen betekenen.  We benoemen hierbij landelijke, maar vooral ook regionale trends en ontwikkelingen die wij van belang achten voor het beleid van de diaconie.

De belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn (in willekeurige volgorde) :

 

 • Vergrijzing
  • Zeeuws-Vlaanderen is een krimpregio
  • samenstelling van de bevolking verandert door het vertrekken van jongeren uit de regio

 

 • Ontkerkelijking
  • we zien dit vooral bij jongeren en de middengroep, ook landelijk zien we deze trend

 

 • Individualisering
  • We zien een toename van communicatiemogelijkheden, maar minder persoonlijk contact
  • minder tijd voor elkaar
  • vereenzaming

 

 • Uitholling traditionele gezin
  • Meer eenpersoonshuishoudens

 

 • Afbrokkelen verzorgingsstaat
  • veranderde organisatie en verschraling van de zorg
  • meer zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid bij burger, er wordt meer verwacht van mantelzorgers

 

 • Maatschappelijke veranderingen
  • de wereld om ons heen verandert steeds meer in een 24-uursmaatschappij
  • de zondagsrust is niet meer vanzelfsprekend
  • schaalvergroting bij o.a. bedrijven en organisaties

 

 • Materialisme
  • Mensen hechten veel waarde aan materieel bezit

 

 • Minder bedrijvigheid in de regio
  • afname van de welvaart
  • de tegenstelling arm/rijk wordt groter
  • toenemende werkeloosheid

 

 • Armoede
 • er leven mensen onder de armoedegrens (in 2013 ,4,6% van de bevolking  in Hulst, tegenover 6,5% van de Nederlandse bevolking) bron: CBS)
 • hierdoor wordt steeds meer gebruik gemaakt van de voedselbank
 • versterkt isolement van mensen

 

 • Immigratie
 • Vluchtelingenproblematiek
 • opvang in de regio van gezinnen

 

 • Toenemend gevoel van onveiligheid
 • mensen ervaren een gevoel van onveiligheid; onder meer door aanslagen in naburige landen en wat er wereldwijd gebeurt, voelt men zich minder veilig

 

 

 1. Kansen / Bedreigingen en Sterke / Zwakke punten

 

Invloeden van buitenaf die we als kans of bedreiging kunnen zien voor onze kerkelijke gemeenschap en in het bijzonder de diaconie. De sterkten en zwakten hebben een weerslag op onze interne organisatie.

                         KANSEN       BEDREIGINGEN
·         Vergrijzing- huisgemeente

·         Ontkerkelijking-Oecumene

·         Werkeloosheid-samenwerken met burgerlijke gemeente

·         Individualisering-aanpassen vorm van kerkzijn

·         Uitholling traditioneel gezin-creëren veilige plek

·         Organisatie van de zorg-het bieden van  hulp waar nodig

·         Vereenzamingbezoekwerk (bij aanbieden bloemen/kerstattenties), activiteiten organiseren

·         Onveiligheid-opvang bieden

·         Immigratie-ontmoeting met andere religies en culturen

·         Vluchtelingen-luisterend oor bieden, financiële hulp

·         Vergrijzing-afname kerkbezoek

·         Ontkerkelijking-Voortbestaan PG Oosthoek

·         Werkeloosheid

·         Individualisering-geen gemeenschapszin

·         Uitholling traditioneel gezin

·         Materialisme- minder gericht op het

geestelijke

 

 

 

 

 

 

 

 

STERKE PUNTEN

 

ZWAKKE PUNTEN

·         Middelen (financieel)

·         Hulpvragen worden opgepakt

·         Geen vastgeroeste gemeente

·         Basisorganisatie aanwezig

·         Gastvrije gemeente

·         Duidelijkheid in taken

·         Beschikbaarheid van ruimte

·         Link met Hulst voor Elkaar

·         Weten dat we er niet alleen voorstaan

·         Weten dat we moeten samenwerken

 

 

 

 

 

 

·         Weinig menskracht

·         Nijpend tekort aan vrijwilligers

·         Geen diverse groep, daardoor minder makkelijk toegang tot mogelijke doelgroep(en)

·         Groot gebied (geografisch)

·         Kleine gemeente

·         Als gemeente/diaconie zijn we niet zichtbaar

·         Geen richting

·         Teveel tegelijk willen

·         Jongeren zijn nauwelijks geïnteresseerd of weten we niet te bereiken/enthousiasmeren

·         Denken dat we er alleen voor staan

·         Teveel naar interne problemen kijken

·         Te weinig professie (m.n. op bestuurlijk vlak)

·         Te weinig digitale communicatie

 

 

 1. Beleidsvoornemens

 

De volgend punten zijn actueel en belangrijk voor onze diaconie. In dit beleid voor de middellange termijn (de komende 4 jaren –2017 tot en met 2020), gaan we ons, naast de normale gangbare diaconale taken, met name focussen op de volgende zaken:

 

 1. Verminderen van de eenzaamheid:

Deze beleidsperiode willen we een bijdrage leveren aan het verminderen van de eenzaamheid binnen onze gemeente.

 

Eenzaamheid kan voorkomen bij iedereen; wij zoomen in dit plan vooral in op onze oudere gemeenteleden.

 

Eenzaamheid onder ouderen binnen onze gemeente

 

Eenzaamheid is een subjectief begrip, we kunnen dan ook moeilijk zeggen dat “alle” ouderen eenzaam zijn. Sommigen zullen er meer op uit willen, anderen hebben wellicht meer behoefte  aan bezoek, voor weer anderen is het goed zoals het gaat.

 

Algemeen bestaat de indruk dat er bij de oudere gemeenteleden (> 80 jaar)* behoefte  is aan bezoek en gesprek met anderen. Ontmoeting, maar dan binnen de eigen vertrouwde omgeving. Als er vervoer nodig is van en naar anderen/activiteiten wordt hoofdzakelijk een beroep gedaan op de eigen kring (familie, kennissen); dit is meestal voldoende.

 

Het bezoekwerk is voornamelijk een zaak die onder het ouderlingenbeleid/pastoraat valt. Al zijn er wel overlappingen (diakenen bezoeken regelmatig gemeenteleden bij het overhandigen van bloemen en attenties). We kiezen er hier voor dit onderwerp verder te laten rusten aangezien het aan de orde zal komen bij het onderdeel pastoraat.

 

Om eenzaamheid bij de groep oudere gemeenteleden te verminderen kunnen we als diaconie activiteiten organiseren. In de nabije toekomst kunnen wij hier geen of onvoldoende menskracht voor leveren. Het beleid zal zijn mensen door te verwijzen c.q. begeleiden naar activiteiten van andere organisaties in de buurt.

 

Er kan een beroep op de diaconie worden gedaan voor vervoer. Bij het ontbreken van menskracht kunnen we wellicht financieel bijspringen. Dit kan gefinancierd worden uit onze reserve voor ziekenvervoer of uit algemene middelen.

 

Andere organisaties (buiten onze kerk)

Verschillende andere organisaties houden zich (ook) bezig met het welzijn van ouderen. Wij kunnen bemiddelen om ouderen eventueel in contact te brengen met één of meer van deze organisaties. Tevens kunnen we onderzoeken of er al mensen bij ouderen- organisaties zijn aangesloten en welke. organisaties dat zijn, deze organisaties kunnen we benaderen en eventueel steunen.

Zaak is dat bij het bezoeken van mensen gekeken wordt waar behoefte aan is. Zo nodig kan de diaconie faciliteren dat mensen naar activiteiten toekunnen.

 

Om ervaringen uit te wisselen en elkaar te helpen zullen we onderzoeken of we kunnen aansluiten bij een overlegstructuur.

We gaan onderzoeken welk overleg zich hier het best voor leent. Een diaken (of iemand namens de diaconie) zal plaatsnemen in een overlegstructuur die zich bezighoudt met het welzijn van ouderen .

 

Doelen:

2017:   Gesprek aangaan met Hulst voor Elkaar (o.m. op het gebied van ouderen)(wat kunnen we voor elkaar betekenen) evt. notering van diaconie op “sociale kaart”

2017:   Er is naar buiten gecommuniceerd dat we een bedrag hebben om te besteden aan ziekenbezoek/vervoer, oproep aan leden om hier gebruik van te maken

2017:   Onderzoeken wat we kunnen betekenen voor bestaande initiatieven op het gebied van “samen eten”. (met name binnen de burgerlijke gemeente Hulst)

 

2017:   Er is een lijst met mensen die voor vervoer wil zorgen (tegen kilometerdeclaratie)

2018:   Er is in kaart gebracht welke ouderen uit onze gemeente bij welke “ouderenorganisatie” zijn aangesloten, we kunnen dan aan deze organisatie vragen wat we voor hen

kunnen betekenen.

2018:  

2019:  

2020:  

 

Jaarlijks: Doelen opnieuw bekijken en zonodig bijstellen         

 

Bijlage A:

– Bijgaand een verzameling van verenigingen die zich bezig houden met het welzijn van ouderen

 

 

 

Eenzaamheid onder de middengroep/ jongeren binnen onze gemeente

Ook onder de middengroep/ jongeren kan eenzaamheid een probleem zijn. De komende vier jaar gaan we hier onze ogen en oren voor openhouden, er wordt geen speciaal beleid voor  gemaakt voor de komende periode.

 

 

 1. Veiligstellen voortbestaan van de diaconie

De diaconie maakt zich zorgen over het voortbestaan van de Protestantse gemeente Oosthoek.

Vraag is, hoe kunnen we het voortbestaan van de diaconie veiligstellen; bestaat er een mogelijkheid om de diaconie afzonderlijk van de Protestantse Gemeente Oosthoek voort te laten bestaan en met opgebouwde middelen en menskracht (vrijwilligers) haar taken blijven uitvoeren?

 

De komende beleidsperiode willen we duidelijk hebben of we als diaconie in bijvoorbeeld een stichting verder kunnen, of dat het wenselijker is om op te gaan/aan te sluiten bij een andere kerk.

Voordeel van een stichting is dat, indien de PG Oosthoek in de huidige vorm zou eindigen, we het werk meer gericht plaatselijk kunnen uitvoeren.

 

Doelen:

2017:   Onderzoek naar het voortbestaan van de diaconie. Verschillende scenario’s onderzoeken voor voortbestaan van de diaconie, welke consequenties hebben deze scenario’s

 

2018:   Besluit nemen over voortbestaan diaconie en de wijze waarop

2019:

2020:

 

 

Jaarlijks: Doelen opnieuw bekijken en zonodig bijstellen         

 

 

 1. Bekendheid vergroten/enthousiasme wekken voor de diaconie

De diaconie wil de komende beleidsperiode meer bekendheid/zichtbaarheid genereren binnen en buiten de Protestantse gemeente Oosthoek en meer mensen enthousiast maken voor het werk van de diaconie.

Hierbij valt te denken aan het maximaal gebruik maken van het kerkblad, facebook en de website.

We stellen voor een werkgroepje (werkgroep communicatie) dit uit te laten werken.

Er wordt vanaf begin 2017 ingezoomd op één of twee nieuwe projecten.

 

Aan het eind van deze beleidsperiode willen we hebben bereikt dat binnen en buiten de Protestantse  gemeente Oosthoek meer mensen op de hoogte zijn waar we als plaatselijk diaconie voor staan en dat we zelf naar binnen en naar buiten toe enthousiasme uitstralen over ons werk.

 

Doelen:

2017:   Medio 2017 – werkgroep communicatie is samengesteld

Mensen van de diaconie (of anderen) zorgen voor het toelichten van de diaconale collectes in het kerkblad/website/kerkdienst

Er zijn mensen die stukjes schrijven in het kerkblad, op de website

2018:  Onderzoek naar mogelijkheid voor opzetten nieuwsbrief;

Er is een plan voor het opzetten van een nieuwsbrief  

2019:

2020:

 

 

Jaarlijks: Doelen opnieuw bekijken en zonodig bijstellen         

 

 

 1. Samenwerking zoeken om taken beter uit te kunnen voeren

Als diaconie zijn  we aan het begin van deze beleidsperiode vooral beperkt in menskracht. Dit kan ertoe leiden dat we belangrijke taken niet kunnen uitvoeren.

Om zoveel mogelijk taken uit te kunnen blijven voeren zullen we samenwerking moeten zoeken met instanties in de gemeente Hulst. Kerkelijk kunnen we eventueel samenwerken met andere Protestantse gemeentes. Ook kunnen we samenwerking zoeken met andere kerken binnen de gemeente Hulst.

 

Op andere vlakken (dan de diaconie) binnen onze gemeente wordt momenteel aansluiting gezocht bij de Protestantse gemeente Terneuzen. Dit betreft voornamelijk samenwerking op het gebied van administratieve taken van het college van Kerkrentmeesters. Ook door de diaconie kan wellicht worden aangesloten bij de PG Terneuzen om de administratieve lasten te verlichten. Momenteel is dit nog in de onderzoeksfase.

 

Aan het eind van deze beleidsperiode willen we meer samenwerken met maatschappelijke organisaties in de gemeente Hulst, hiermee willen we bereiken meer voor mensen in onze (kerkelijke) gemeente te kunnen betekenen.

 

Doelen:

2018:   Onderzoeken van de mogelijkheden tot samenwerking:

– Op welke vlakken willen we meer samenwerken met andere kerken? Wat willen we zelfstandig blijven doen, waar zoeken we aansluiting

 

Er is samenwerking met maatschappelijke organisaties/we zitten in een  overlegstructuur

(zie ook doel bij Beleidspunt 1 – doel 2017 – contact opnemen met Hulst voor Elkaar)

 

2018:   Besluiten bij wie we kerkelijk aan willen sluiten. Opstellen van een plan hoe we dit gaan doen.

 

Jaarlijks: Doelen opnieuw bekijken en zonodig bijstellen         

 

Bijlage B:

-Maatschappelijke organisaties waar we naar kunnen verwijzen/mee samen kunnen werken.

 

 

5.Beleid op overige taken van de diaconie:

 

 1. Armoede en noodhulp binnen de gemeente

De lijn die tot nu toe gevolgd werd wordt onveranderd voortgezet. We grijpen zo snel mogelijk in als er hulp nodig is op materieel of sociaal vlak. In overleg met predikant en bezoekmensen kan adequaat worden opgetreden. We doen wat binnen onze mogelijkheden ligt; wat niet kan zullen we in overleg uitbesteden aan andere instanties. (zie ook bijlage B)

 

 1. Giftenbeleid

Dit wordt de komende beleidsperiode bepaald door de volgende verdeling:

Gebaseerd op de giften van de laatste jaren (zie bijlage C)

 

 1. Eigen gemeenteleden     5%
 2. Groot Hulst/Regionaal 40%
 3. Landelijk 25%
 4. Wereldwijd 30%

 

Collecten in kerkdiensten

Het collecterooster wordt jaarlijks opgemaakt a.d.h.v. het giftenadvies van de Landelijke Protestantse Kerk. Verder worden ongeveer  zes zondagen aangewezen om te collecteren voor de projecten (zoals momenteel Patakalas, Roosevelthuis) die we deze periode extra ondersteunen. Van het rooster kan in overleg worden afgeweken in geval van noodsituaties/rampen,  maar ook bij diensten met een speciaal karakter.(bijv. Scholendienst)

 

Doelen:

2017:   Vanaf dit jaar steunen we een of twee nieuwe projecten

We bepalen hoe lang we de projecten gaan steunen

We bepalen het totaalbedrag wat we willen uitgeven aan giften, we bepalen opnieuw de verdeling

2018:   Eventueel een project vernieuwen

We bepalen het totaalbedrag wat we willen uitgeven aan giften, we bepalen opnieuw                           

de verdeling

2019:   Eventueel een project vernieuwen

We bepalen het totaalbedrag wat we willen uitgeven aan giften, we bepalen opnieuw                           

de verdeling

2020:   Eventueel een project vernieuwen

We bepalen het totaalbedrag wat we willen uitgeven aan giften, we bepalen opnieuw                           

de verdeling

 

Jaarlijks: Doelen opnieuw bekijken en zonodig bijstellen         

 

Overige diaconale commissies binnen onze gemeente

 

De ZWO-commissie

De ZWO-commissie is een commissie met een diaconaal karakter, we lichten hier toe hoe de ZWO-commissie zich verhoudt tot de diaconie.

 

Vanouds behoort het werk van de Zending, later doorontwikkeld naar ZWO, tot het werk van de kerkenraad in haar geheel. Echter omdat ZWO zoveel raakvlakken heeft met de diaconie en de doelstellingen van de diaconie kiezen we er voor om in dit beleidsplan een paragraaf over de ZWO op te nemen onder het hoofdstuk van de diaconie.

De CZWO commissie is het uitvoerend orgaan om namens en in opdracht van de classis uitvoering te geven aan het classicale ZWO werk. Op advies van de CZWO commissie en het KiA heeft de classis zich in 2013 voor een periode van drie jaar verbonden aan een tweetal projecten in Zuid Afrika, te weten het Ujamaa Centre en NOVA. Deze periode wordt voorjaar 2017 afgerond en daaraan zal t.z.t. ruchtbaarheid gegeven worden. De CZWO commissie heeft besloten om aan de classis voor te leggen om niet verder te gaan met de verbondenheid met NOVA, maar wel met het Ujamaa Centre, zolang Hanna Wapenaar, uitgezonden door onze classis, aldaar meewerkt. Wanneer duidelijk is wanneer zij definitief terugkeert naar Nederland willen we voorstellen om de actieve verbondenheid met het Ujamaa Centre te beeindigen. We brainstormen inmiddels al wel over nieuwe projecten, op advies van gemeenteadvisieur van het KiA, Tom Kolsters.

De CZWO commissie als uitvoerend orgaan van de classis laat zich over projecten adviseren door het KiA en kiest hoogst zelden buiten het KiA om voor andere projecten. Motief is dat het KiA een beleid heeft om in onderscheiden landen in de wereld actief contact te onderhouden met projecten en hen (financiele) ondersteuning toe te zeggen. De diversiteit van deze projecten is groot, het zijn doorgaans ook goede en zinvolle projecten.

De ZWO groep in Prot Gem Oosthoek kan naast het classicale project ook een eigen project ondersteunen, zonder tussenkomst van de CZWO-commissie of het KiA. Die redenen hebben vaak een persoonlijke achtergrond, bijvoorbeeld een of meer gemeenteleden zijn bij een kleinschalig project betrokken dat niet in beeld is van het KiA. Dit project / deze projecten kunnen gekozen worden in overleg met de diakonie.